Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een team van leerkrachten en ouders dat samen spreekt over de gang van zaken op school. Zij kan voorstellen doen, besluiten nemen of advies geven aan de directie. De MR denkt actief mee in allerhande onderwerpen: van schoolbeleid tot schoolplein, van ouderenquête tot schoolgids, van overblijfregelingen tot onderwijstijd. De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar over zaken die met school te maken hebben. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

Vergaderdata 2023-2024

Dinsdag 26 september 2023
Dinsdag 14 november 2023
Maandag 5 februari 2024
Maandag 8 april 2024
Maandag 10 juni 2024

Oudergeleding

Monique Ruiter (voorzitter)
m.ruiter@hsn-scholen.nl

Marco den Hertog (GMR)
m.denhertog@hsn-scholen.nl

Beja Morren
b.morren@hsn-scholen.nl

Personeelsgeleding

Marjan van den Berkt (secretaris)
m.vandenberkt@hsn-scholen.nl

Ellen Morren
e.morren@hsn-scholen.nl

Heleen Heimensen
h.heimensen@hsn-scholen.nl

Vertegenwoordiger bevoegd gezag

Hilbertine Westeneng-Bos (directeur)

De notulen liggen ter inzage bij de directeur. Contact via de mail: mrichthus@hsn-scholen.nl